خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video09:25

دردگردن و ارجاع درد به اندام فوقانی

فیزیوتراپیست مهردادبهرامیان-تهران-فلکه دوم صادقیه-بلوارآیت ا... کاشانی-خیابان بهنام-روبروی بوستان تربیت-مرکزتوانبخشی آرمان شایان-02144022780-09101416009
Video08:40

سردردهای سرویکوژنیک (سردردها با منشا گردن درد)

فیزیوتراپیست مهرداد بهرامیان -تهران-فلکه دوم صادقیه - بلوارآیت ا... کاشانی-خیابان بهنام - روبروی بوستان تربیت - مرکزتوانبخشی آرمان شایان - 02144022780 - 09101416009

فیزیوتراپیست مهردادبهرامیان

۱۳۹۳-۷-۱۴

۱۳۹۳-۷-۱۵

۲

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.