مراحل ساخت ماشین ولی به نوعی دیگه....همه چی با هم
انصراف