مرد بی سر در خیابان و ماهی مرکب غول اسای افسانه ای و اژدها و موجود ناشناختهvampire
انصراف