حادثه غیرمنتظره هنگام گزارش زندهخبرگزاری فارس
انصراف