نسخه اندروید
+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

برنامه زنده تلویزیونیjimi
انصراف

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:31

دیرین دیرین -شیر سالم

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : شیر سالم
Video01:15

دیرین دیرین - دایره وی مودا

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : دایره وی مودا
Video01:26

دیرین دیرین - بازگشت به تنظیمات کارخانه

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت :بازگشت به تنظیمات کارخانه
Video01:24

دیرین دیرین - چراغ علی کریمی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : چراغ علی کریمی
Video01:34

دیرین دیرین - ستاره مربع

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : ستاره مربع
Video01:29

دیرین دیرین -چراغ سالم

دیرین دیرین این قسمت : چراغ سالم
Video01:24

دیرین دیرین - کله تهیان شرمنده

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : کله تهیان شرمنده
Video01:21

دیرین دیرین - ارشمیدس

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : ارشمیدس
Video01:58

دیرین دیرین - رمز عبویور

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : رمز عبویور
Video01:58

دیرین دیرین -چه خاکی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : چه خاکی
Video01:30

دیرین دیرین - کاتالیست

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : کاتالیست
Video01:15

دیرین دیرین - نصیحت ناشتا

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : نصیحت ناشتا
Video01:14

دیرین دیرین - بوی مبهم

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : بوی مبهم
Video01:15

دیرین دیرین - دستگاه یتیم سنج

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : دستگاه یتیم سنج
Video01:19

دیرین دیرین -قرچ

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : قرچ
Video01:44

دیرین دیرین - زمستون

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : زمستون
Video01:18

دیرین دیرین - نوش جان

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : نوش جان
Video01:15

دیرین دیرین - صدای زمین

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : صدای زمین
Video01:24

دیرین دیرین - عزلت

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : عزلت
Video01:32

دیرین دیرین - اف

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : اف
Video01:36

دیرین دیرین - فراسو

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : فراسو
Video01:43

دیرین دیرین - ادراک

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : ادراک
Video01:25

دیرین دیرین -کادو مناسب

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : کادو مناسب
Video01:37

دیرین دیرین - مدیر پاک سنج

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : مدیر پاک سنج
Video01:37

دیرین دیرین -دست به دامان گاند

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت :دست به دامان گاند
Video01:20

دیرین دیرین - اعصاب خردان

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : اعصاب خردان
Video01:27

دیرین دیرین - حیای گربه

انیمیشن طنزدیرین دیرین این قسمت : حیای گربه
Video01:17

دیرین دیرین - قصه پریا

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : قصه پریا
Video01:22

دیرین دیرین - اعتراض دانی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : اعتراض دانی
Video01:43

دیرین دیرین - مارو دست‌کم نگیر

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : مارو دست‌کم نگیر

دیرین دیرین

feri.ferferi

۱۳۹۴-۲-۵

۱۳۹۶-۱۱-۲۸

۹۵۳

طنز

این کانال توضیحاتی ندارد.