نسخه اندروید
+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:25

دیرین دیرین - سه گنبد

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : سه گنبد
Video01:36

دیرین دیرین - رانندیدن

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : رانندیدن
Video01:23

دیرین دیرین - قهوه‌ای دودی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : قهوه‌ای دودی
Video01:30

دیرین دیرین - استیضاح

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : استیضاح
Video01:14

دیرین دیرین - چرخ اقتصاد

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : چرخ اقتصاد
Video01:36

دیرین دیرین - برج ساعت

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : برج ساعت
Video01:26

دیرین دیرین - ترق ترق

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : ترق ترق
Video01:24

دیرین دیرین - آینت

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : آینت
Video01:29

دیرین دیرین - حاضر‌ گشتن

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : حاضر‌ گشتن
Video01:18

دیرین دیرین - تحول شگرف

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : تحول شگرف
Video01:26

دیرین دیرین - دادگاه صحرایی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : دادگاه صحرایی
Video01:46

دیرین دیرین - کنسرت وی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : کنسرت وی
Video01:35

دیرین دیرین - بلا

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : بلا
Video01:17

دیرین دیرین - شهر هوشمند

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : شهر هوشمند
Video01:27

دیرین دیرین - کارآموزی قهوه‌ای

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : کارآموزی قهوه‌ای
Video01:23

دیرین دیرین - هوس

انیمیشن طنز دیرین دیرین
Video01:29

دیرین دیرین - آخرین پند

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : آخرین پند
Video01:24

دیرین دیرین - وی تی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : وی تی
Video01:28

دیرین دیرین - یه‌پرده‌گذاری

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : یه‌پرده‌گذاری
Video01:38

دیرین دیرین - نگذارندگان

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : نگذارندگان
Video01:25

دیرین دیرین - ۱۸۸۸

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : ۱۸۸۸
Video01:15

دیرین دیرین - خشک و تر

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : خشک و تر
Video01:17

دیرین دیرین - حباب

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : حباب
Video01:15

دیرین دیرین - تلوزیونیوئه

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : تلوزیونیوئه
Video01:54

دیرین دیرین - هورا

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : هورا
Video01:31

دیرین دیرین -شیر سالم

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : شیر سالم
Video01:15

دیرین دیرین - دایره وی مودا

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : دایره وی مودا
Video01:26

دیرین دیرین - بازگشت به تنظیمات کارخانه

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت :بازگشت به تنظیمات کارخانه
Video01:24

دیرین دیرین - چراغ علی کریمی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : چراغ علی کریمی
Video01:34

دیرین دیرین - ستاره مربع

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : ستاره مربع

دیرین دیرین

feri.ferferi

۱۳۹۴-۲-۵

۱۳۹۶-۱۲-۲۴

۹۷۸

طنز

این کانال توضیحاتی ندارد.