نسخه اندروید
+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

مبارزه ی خونینjimi
انصراف

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:31

دیرین دیرین - بیگانه

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : بیگانه
Video01:20

دیرین دیرین - اشترودل

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت :اشترودل
Video01:28

دیرین دیرین - سخن‌پراکن

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : سخن‌پراکن
Video01:20

دیرین دیرین - نابودی سه کله تهی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : نابودی سه کله تهی
Video02:10

دیرین دیرین - دلار

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : دلار
Video02:26

دیرین دیرین - یه دلار دارم

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : یه دلار دارم
Video01:47

دیرین دیرین - برآیند

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : برآیند
Video01:14

دیرین دیرین - مافنگ

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : مافنگ
Video01:19

دیرین دیرین - لبخند ملیح

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : لبخند ملیح
Video01:14

دیرین دیرین - چرت و پلا

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : چرت و پلا
Video01:33

دیرین دیرین - وی در همسایگی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : وی در همسایگی
Video01:24

دیرین دیرین - مردهای مقلد

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : مردهای مقلد
Video01:21

دیرین دیرین - اکسیژن در روح وی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : اکسیژن در روح وی
Video01:35

دیرین دیرین - رشد غیر منتظر

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : رشد غیر منتظر
Video01:14

دیرین دیرین - نادمان موقت

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : نادمان موقت
Video01:22

دیرین دیرین - انگری قهوه ای

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : انگری قهوه ای
Video01:19

دیرین دیرین - پلان طولانی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : پلان طولانی
Video01:19

دیرین دیرین - دادگاه شخصی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : دادگاه شخصی
Video01:19

دیرین دیرین - عمل زیبایی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : عمل زیبایی
Video01:19

دیرین دیرین - بضاعت

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : بضاعت
Video01:16

دیرین دیرین - فرزند قهوه‌ای

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : فرزند قهوه‌ای
Video01:18

دیرین دیرین - شایعت

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : شایعت
Video01:35

دیرین دیرین - کلیسای وانک

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : کلیسای وانک
Video01:49

دیرین دیرین - فرهنگ واژگان

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : فرهنگ واژگان
Video01:15

دیرین دیرین - آب شنگولی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت :آب شنگولی
Video01:13

دیرین دیرین -نصیحت در وصیت

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : نصیحت در وصیت
Video01:25

دیرین دیرین - تندیس کله تهی

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : تندیس کله تهی
Video01:34

دیرین دیرین - راهکار شاهکار

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : راهکار شاهکار
Video01:33

دیرین دیرین - قرمز معاشرت مکن

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : قرمز معاشرت مکن
Video01:14

دیرین دیرین - خانه هنرمندان

انیمیشن طنز دیرین دیرین این قسمت : خانه هنرمندان

دیرین دیرین

feri.ferferi

۱۳۹۴-۲-۵

۱۳۹۷-۱-۳۰

۱۰۷۲

طنز

این کانال توضیحاتی ندارد.