+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video02:19

خشکی پوست - بخش دوم

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه خشکی پوست با حضور جناب آقای دکتر علیرضا فیروز متخصص پوست و مو - استاد دانشگاه
Video26:14

خشکی پوست - بخش اول

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه خشکی پوست با حضور جناب آقای دکتر علیرضا فیروز متخصص پوست و مو - استاد دانشگاه
Video13:27

برنامه کلینیک پوست و مو - بیماری پی سی و درمان

موضوع برنامه بیماری پی سی و راه های درمان و پیشگیری آن با حضور جناب آقای دکتر منصور نصیری
Video11:34

برنامه کیلینیک پوست و مو بخش اول

موضوع برنامه بیماری پی سی و راه های درمان و پیشگیری با حضور جناب آقای دکتر منصور نصیری
Video05:23

بیماری پی سی و درمان - بخش اول

برنامه کلینیک پوست و مو - موضوع برنامه بیماری پی سی و راه های درمان و پیشگیری آن با حضور جناب آقای دکتر منصور نصیری
Video02:21

بیماری های پوستی و راه های درمان - کهیر

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه بیماری های پوستی و راه های درمان - کهیر
Video09:07

کهیر و راه های درمان - بخش سوم

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه کهیر و راه های درمان با حضور جناب آقای دکتر باریک بین متخصص پوست و مو
Video09:13

کهیر و راه های درمان - بخش دوم

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه کهیر و راه های درمان با حضور جناب آقای دکتر باریک بین متخصص پوست و مو
Video07:11

کهیر و راه های درمان - بخش اول

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه کهیر و راه های درمان با حضور جناب آقای دکتر باریک بین متخصص پوست و مو
Video02:45

اطلاعات اساسی در مورد لیزر پوست - بخش اول

برنامه کلینیک پوست و مو - اطلاعات اساسی در مورد لیزر پوست
Video12:23

لیزر و انواع لیزر و کاربردهای آن - بخش سوم

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه در مورد لیزر و انواع لیزر و کاربردهای آن با حضور خانم دکتر منصوری متخصص پوست و مو
Video02:33

اطلاعات اساسی در مورد لیزر پوست - بخش دوم

برنامه کلینیک پوست و مو - اطلاعات اساسی در مورد لیزر پوست
Video10:38

لیزر و انواع لیزر و کاربردهای آن - بخش دوم

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه در مورد لیزر و انواع لیزر و کاربردهای آن با حضور خانم دکتر منصوری متخصص پوست و مو
Video14:48

لیزر و انواع لیزر و کاربردهای آن - بخش اول

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه در مورد لیزر و انواع لیزر و کاربردهای آن با حضور خانم دکتر منصوری متخصص پوست و مو
Video28:30

بوتاکس

کلینیک پوست و مو - بوتاکس
Video21:43

برچسب مواد غذایی - بخش اول

برنامه کیلینیک تغذیه - موضوع برنامه برچسب مواد غذایی با حضور خانم دکتر نیاز محمد زاده متخصص تغذیه
Video06:37

برچسب مواد غذایی - بخش دوم

برنامه کیلینیک تغذیه - موضوع برنامه برچسب مواد غذایی با حضور خانم دکتر نیاز محمد زاده متخصص تغذیه
Video01:36

برچسب مواد غذایی - بخش سوم

برنامه کیلینیک تغذیه - موضوع برنامه برچسب مواد غذایی با حضور خانم دکتر نیاز محمد زاده متخصص تغذیه
Video22:14

چهارچوب های اخلاقی بین پزشک وبیمار - بخش دوم

برنامه سیب - موضوع برنامه چهار چوب های اخلاقی بین پزشک و بیمار با حضور جناب آقای دکتر شمسی متخصص اخلاق پزشکی
Video12:08

چهارچوب های اخلاقی بین پزشک وبیمار - بخش اول

برنامه سیب - موضوع برنامه چهار چوب های اخلاقی بین پزشک و بیمار با حضور جناب آقای دکتر شمسی متخصص اخلاق پزشکی
Video14:10

روابط پزشک و بیمار - بخش دوم

برنامه سیب - موضوع برنامه روابط پزشک و بیمار با حضور جناب آقای دکتر حمدیه فوق تخصص علوم اعصاب
Video16:55

روابط پزشک و بیمار - بخش اول

برنامه سیب - موضوع برنامه روابط پزشک و بیمار با حضور جناب آقای دکتر حمدیه فوق تخصص علوم اعصاب
Video09:19

بیماری اگزما - بخش دوم

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه بیماری اگزما با حضور خانم دکتر قدسی متخصص پوست و مو
Video26:05

بیماری اگزما - بخش اول

برنامه کیلینیک پوست و مو - موضوع برنامه بیماری اگزما با حضور خانم دکتر قدسی متخصص پوست و مو
Video01:14

پیشگیری از بیماری های عفونی - بخش سوم

برنامه سیب - موضوع برنامه پیشگیری از بیماری های عفونی با حضور جناب آقای دکتر الچیان متخصص داخلی
Video17:16

پیشگیری از بیماری های عفونی - بخش دوم

برنامه سیب - موضوع برنامه پیشگیری از بیماری های عفونی با حضور جناب آقای دکتر الچیان متخصص داخلی
Video17:16

پیشگیری از بیماری های عفونی - بخش اول

برنامه سیب - موضوع برنامه پیشگیری از بیماری های عفونی با حضور جناب آقای دکتر الچیان متخصص داخلی
Video28:08

مراقبت های فصل پاییز

برنامه سیب - مهمان برنامه آقای دکتر محمد اجل لوئیان متخصص گوش حلق بینی
Video01:00

تغذیه در فصل پاییز - بخش سوم

برنامه کیلینیک تغذیه - موضوع برنامه تغذیه در فصل پاییز با حضور جناب آقای دکتر کوروش صمد پور متخصص تغذیه
Video23:23

تغذیه در فصل پاییز - بخش دوم

برنامه کیلینیک تغذیه - موضوع برنامه تغذیه در فصل پاییز با حضور جناب آقای دکتر کوروش صمد پور متخصص تغذیه

پزشکی

پزشکی

۱۳۹۳-۶-۲۰

۱۳۹۳-۹-۶

۹۴

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.