خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video05:12

برنامه به روز - خنک کننده های کارت گرافیک

برنامه به روز -شبکه سه - خنک کننده های کارت گرافیک
Video04:49

تازه های فناوری

برنامه به روز - شبکه سه - تازه های فناوری
Video07:13

برنامه به روز - معرفی نمایشگر ها

برنامه به روز - شبکه سه - معرفی نمایشگر ها
Video07:26

برنامه به روز - بازی های رایانه ای

برنامه به روز - شبکه سه - بازی های رایانه ای
Video06:18

برنامه به روز - معرفی وب سایت

برنامه به روز - شبکه سه - معرفی وب سایت های typing.com / pintapin.com / chilivery.com / golbishe.ir
Video07:04

برنامه به روز - معرفی نرم افزار

برنامه به روز - شبکه سه - معرفی نرم افزار
Video04:36

برنامه به روز - معرفی وب سایت

برنامه به روز - شبکه سه - معرفی وب سایت
Video05:54

برنامه به روز - معرفی نرم افزار

برنامه به روز - شبکه سه - معرفی نرم افزار های 3C Toolbox Pro / Intel ARK / Wave Pad Video Editor / Hexlock Premium / Repix
Video06:44

فناوری های به کار رفته در المپیک ریو 2016

برنامه به روز - شبکه سه - فناوری های به کار رفته در المپیک ریو 2016
Video05:43

تازه های فناوری

برنامه به روز - شبکه سه - تازه های فناوری
Video09:02

برنامه به روز - تکنولوژی در نمایشگر ها

برنامه به روز - شبکه سه - تکنولوژی در نمایشگر ها
Video04:32

گجت های هوشمند برای ورزشکاران و مرکز رسانه ای المپیک ریو

برنامه به روز - شبکه سه - گجت های هوشمند برای ورزشکاران و مرکز رسانه ای المپیک ریو 2016
Video06:44

برنامه به روز - بازی های رایانه ای

برنامه به روز - شبکه سه - بازی های رایانه ای
Video07:02

برنامه به روز - معرفی نرم افزار

برنامه به روز - شبکه سه - معرفی نرم افزار
Video08:01

اخبار فناوری

برنامه به روز - شبکه سه - اخبار فناوری
Video06:40

برنامه به روز - سخت افزار های کامپیوتری

برنامه به روز -شبکه سه - سخت افزار های کامپیوتری
Video05:44

برنامه به روز - معرفی وب سایت

برنامه به روز - شبکه سه - معرفی وب سایت
Video02:32

تازه های فناوری

برنامه به روز - شبکه سه - تازه های فناوری
Video24:46

برنامه به روز - بررسی دستبند های سلامتی

برنامه به روز - شبکه سه - بررسی دستبند های سلامتی
Video04:20

برنامه به روز - معرفی نرم افزار

برنامه به روز - شبکه سوم - معرفی نرم افزار
Video05:14

برنامه به روز - معرفی وب سایت

برنامه به روز - شبکه سوم - معرفی وب سایت
Video06:02

نمایشگاه بازی ها

برنامه به روز - شبکه سه - نمایشگاه بازی ها
Video03:52

برنامه به روز - معرفی نرم افزار

برنامه به روز - شبکه سوم - معرفی نرم افزار
Video05:34

برنامه به روز - معرفی وب سایت

برنامه به روز - شبکه سوم - معرفی وب سایت
Video03:37

برنامه به روز - بازی های رایانه ای

برنامه به روز - شبکه سوم - بازی های رایانه ای
Video20:59

برنامه به روز - فناوری تصویر برداری هوایی

برنامه به روز - شبکه سوم - معرفی نرم افزار
Video07:04

برنامه به روز - معرفی وب سایت

برنامه به روز - شبکه سوم - معرفی نرم افزار
Video08:57

برنامه به روز - معرفی نرم افزار

برنامه به روز - شبکه سوم - معرفی نرم افزار
Video06:32

برنا ه به روز - مقایسه گوشی

برنا ه به روز - شبکه سوم - مقایسه گوشی
Video09:48

برنامه به روز - تازه های فناوری

برنامه به روز - شبکه سوم -تازه های فناوری

برنامه به روز فناوری اطلاعات

NewTech

۱۳۹۴-۲-۱۳

۱۳۹۵-۷-۴

۹۶۹

فناوری اطلاعات

این کانال توضیحاتی ندارد.