ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'آموزش فارکس'

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 28 - بخش دوم

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 28 - بخش دوم آموزش فارکس - قسمت بیست و دوم الگوهای قیمت بخش دوم
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲-۱۲-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 28 - بخش اول

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 28 - بخش اول قسمت بیست و هشتم- بسته کامل استراتژی ورود به بازار جی تی اس. بخش اول
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 27

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 27 آموزش فارکس - قسمت بیست و هفتم ، مدیریت سرمایه
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۶-۱۱-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 26

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 26 آموزش فارکس - قسمت بیست و ششم - امواج الیوت
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۰-۱۱-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 25

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 25 آموزش فارکس - قسمت بیست و پنجم - آر اس آی
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۰-۱۱-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 24

آموزش فارکس - قسمت بیست و چهارم - واگرایی ها
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۱۷-۱۱-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 23

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 23 آموزش فارکس - قسمت بیست و سوم اندیکاتورها
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۱۱-۱۱-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 22

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 22 آموزش فارکس - قسمت بیست و دوم الگوهای قیمت بخش دوم
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲-۱۱-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 21

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 21 قسمت بیست و یکم - الگوهای قیمت
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲-۱۱-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 20

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 20
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۳۰-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 19

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 19
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۳۰-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 18

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 18
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۳۰-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 17

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 17
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۹-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 16

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 16
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۹-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 15

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 15
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۹-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 14

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 14
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۹-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 13

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 13 خطوط روند
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۸-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 12 - بخش دوم

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 12 - بخش دوم
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۸-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 12

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 12 - بخش اول
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۸-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 11

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 11
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۸-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 10

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 10
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۸-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 09

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 09
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۸-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 08

آموزش فارکس -رضا گلشنیان - 08
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۸-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس - نوید لاجوردی - 07 - بخش دوم

آموزش فارکس - نوید لاجوردی - 07 - بخش دوم
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۷-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس - 07 - بخش اول

آموزش فارکس - نوید لاجوردی - 07 - بخش اول
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۷-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس -06 - بخش دوم

آموزش فارکس - نوید لاجوردی - 06 - بخش دوم
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۷-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس - 06 - بخش اول

آموزش فارکس - نوید لاجوردی - 06 - بخش اول
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۷-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس - 05 - بخش دوم

آموزش فارکس - نوید لاجوردی - 05 - بخش دوم
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۶-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس - 05 - بخش اول

آموزش فارکس - نوید لاجوردی - 05 - بخش اول
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۶-۱۰-۱۳۹۷

آموزش فارکس - 04 - بخش دوم

آموزش فارکس - نوید لاجوردی - 04 - بخش دوم
بارگذاری شده توسط :featboy در تاریخ : ۲۶-۱۰-۱۳۹۷
نمایش اطلاعات بیشتر