ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'ماشین BMW از سال 1929 - 2019'

سیر تکاملی ماشین BMW از سال 1929 - 2019

سیر تکاملی ماشین BMW از سال 1929 - 2019 1- 1929 Dixi 2- 1929 Dixi 3/15 DA-2 3- 1930 BMW 3/15 Wartburg 4- 1933 BMW 3.20 AM-4 5- 1933 BMW 303 6- 1935 BMW 315 7- 1935 BMW 315-1 8- 1936 BMW 319 9- 1936 BMW 319-1 10- 1937 BMW 327 11- 1938 BMW 321 12- 1939 BMW 335 13- 1949 BMW 340 14- 1952 BMW 501 15- 1955 BMW Isetta 250 16- 1956 BMW Isetta 300 17- 1957 BMW 600 18- 1959 BMW 700 19- 1962 BMW 3200 CS 20- 1962 BMW 1500 21- 1964 BMW 1600 22- 1966 BMW 1602 23- 1967 BMW 1600GT 24- 1968 BMW 2002 25- 1968 BMW 2800 Spicup 26- 1968 BMW E3 27- 1972 BMW E12 28- 1975 BMW E21 29- 1976 BMW E24 30- 1977 BMW E23 31- 1978 BMW M1 (E26) 32- 1981 BMW E28 33- 1982 BMW E30 34- 1986 BMW E32 35- 1988 BMW E34 36- 1989 BMW Z1 37- 1990 BMW E36 38- 1994 BMW E38 39- 1995 BMW E39 40- 1996 BMW Z3 41- 1998 BMW Z3 Coupe 42- 1998 BMW E46 43- 1999 BMW X5 (E53) 44- 1999 BMW Z8 45- 2000 BMW E46 Compact (3 Series) 46- 2002 BMW E65 47- 2002 BMW Z4 (E85/E86) 48- 2003 BMW E60 49- 2004 BMW E61 (5 Series) 50- 2005 BMW E90 (3 series) 51- 2006 BMW E70 X5 (second-generation) 52- 2007 BMW E82 (1 series) 53- 2008 E71 X6 54- 2008 BMW F01 (7 series) 55- 2009 BMW E84 X1 56- 2009 BMW F07 (5 Series GT) 57- 2011 BMW F12 (6 Series) 58- 2011 BMW F25 X3 (Second generation) 59- 2012 BMW F30 (3 Series) 60- 2013 BMW F34 (3 Series GT) 61- 2013 BMW F15 X5 62- 2014 BMW i8 63- 2015 BMW G11 (7 Series) 64- 2016 BMW G30 (5 Series) 65- 2018 BMW 6 Series GT 66- 2019 BMW 8 Series
بارگذاری شده توسط :jetdroid در تاریخ : ۲۱-۱۰-۱۳۹۷
نمایش اطلاعات بیشتر