ویدیوها

کانال

کاربر

search

جستجوی عبارت 'محمدرضا اولیایی'

تدریس نوار قلب توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۹-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۹-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۸-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۸-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۸-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۸-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۷-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۷-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۷-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۷-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۷-۴-۱۳۹۸

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۷-۴-۱۳۹۸

انگیزشی زیست شناسی توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو مطالب انگیزشی زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۱-۳-۱۳۹۸

انگیزشی زیست شناسی توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو مطالب انگیزشی زیست شناسی توسط محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۱-۳-۱۳۹۸

تدریس مبحث انتقال آب در ریشه توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس مبحث انتقال آب در ریشه توسط محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۱-۳-۱۳۹۸

تدریس مبحث انعکاس زردپی زیر زانو توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس مبحث انعکاس زردپی زیر زانو توسط محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۱-۳-۱۳۹۸

تدریس مبحث چرخه کربس توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس مبحث چرخه کربس توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۳۱-۲-۱۳۹۸

تدریس مبحث ساختار سلول های ماهیچه ای توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس مبحث ساختار سلول های ماهیچه ای توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۳۱-۲-۱۳۹۸

تدریس مبحث گلیکولیز توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس زیست شناسی پیش دانشگاهی مبحث گلیکولیز توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۳۱-۲-۱۳۹۸

تدریس فصل گردش مواد مبحث نوار قلب توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس زیست شناسی دوم دبیرستان فصل گردش مواد مبحث نوار قلب توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۳۱-۲-۱۳۹۸

تدریس گردش مواد مبحث انعقاد خون توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس زیست شناسی دوم دبیرستان فصل گردش مواد مبحث انعقاد خون توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۳۱-۲-۱۳۹۸

تدریس مبحث انعقاد خون و بیماری ها

تدریس مبحث انعقاد خون و بیماری ها توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :a_313 در تاریخ : ۱۰-۵-۱۳۹۸

تدریس مبحث انعقادخون و بیماری ها

تدریس مبحث انعقادخون و بیماری ها توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۳-۵-۱۳۹۸

تدریس مبحث نوار قلب

تدریس مبحث نوار قلب توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :mohammad.reza.oliaei در تاریخ : ۳-۵-۱۳۹۸

تدریس مبحث نــوار قلب

تدریس مبحث نــوارقلب توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :a_313 در تاریخ : ۲-۵-۱۳۹۸

تدریس مبحث انعقاد خون و بیماری ها

تدریس مبحث انعقاد خون و بیماری ها توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بارگذاری شده توسط :a_313 در تاریخ : ۲-۵-۱۳۹۸
نمایش اطلاعات بیشتر