;

کتاب صوتی معامله گر منضبط - مارک داگلاس The Disciplined Trad

کانال : cmpro.ir