درمان بیماری با ذهن و تلقین با تاثیر بر ناخودآگاه

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : سابلیمیران - مرجع سابلیمینال و بیوکنزی

لیست پخش ایجاد شد.