بیانات رهبر انقلاب پس از ترخیص از بیمارستان.

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرداغ

لیست پخش ایجاد شد.