اصابت کاتیوشا به منطقه بشدت حفاظت شده مرکز بغداد

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : خبرهای روز

لیست پخش ایجاد شد.