آیا میدانستید _ قطر برای اولین بار به افغانستان سفیر میفرستد !؟

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : همه چیز اینجاست

لیست پخش ایجاد شد.