+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:04

آموزش تست کنکور درس زیست

آموزش تست کنکور درس زیست مبحث برش عرضی ساقه
Video01:04

آموزش تست کنکور درس فیزیک

آموزش تست کنکور درس فیزیک مبحث بار الکتریکی

آموزش کنکور

amozeshIT

۱۳۹۴-۴-۲۹

۱۳۹۴-۴-۲۹

۲

آموزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.