خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:07

آموزش زبان انگلیسی درس 437- A salesperson greeting a customer

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 437- A salesperson greeting a customer
Video00:45

آموزش زبان انگلیسی درس 439-Putting a telephone caller on hold.

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 439-Putting a telephone caller on hold.
Video00:46

آموزش زبان انگلیسی درس 438- Connecting or transferring a telephone caller.

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 438- Connecting or transferring a telephone caller.
Video00:39

آموزش زبان انگلیسی درس 443-Offering to help a telephone caller

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 443-Offering to help a telephone caller
Video00:48

آموزش زبان انگلیسی درس 442- Offering to take a message from a telephone caller

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 442- Offering to take a message from a telephone caller
Video00:42

آموزش زبان انگلیسی درس 441-Taking a call off hold

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 441-Taking a call off hold
Video00:34

آموزش زبان انگلیسی درس 440- Interrupting a telephone call with other business

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 440- Interrupting a telephone call with other business
Video00:45

آموزش زبان انگلیسی درس 459-Putting a telephone caller on hold

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 459-Putting a telephone caller on hold
Video00:46

آموزش زبان انگلیسی درس 457- Connecting or transferring a telephone caller

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 457- Connecting or transferring a telephone caller
Video00:41

آموزش زبان انگلیسی درس 436-Asking whom a telephone caller wants to talk to

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 436-Asking whom a telephone caller wants to talk to
Video00:33

آموزش زبان انگلیسی درس 435- Answering the telephone—business

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 435- Answering the telephone—business
Video01:00

آموزش زبان انگلیسی درس 434- Answering the telephone—residential

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 434- Answering the telephone—residential
Video01:01

آموزش زبان انگلیسی درس 433-Receiving communications on your mobile device

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 433-Receiving communications on your mobile device
Video00:49

آموزش زبان انگلیسی درس 432- Getting a purchase gift wrapped in a store

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 432- Getting a purchase gift wrapped in a store
Video01:00

آموزش زبان انگلیسی درس 431-Asking about payment plans in a store

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 431-Asking about payment plans in a store
Video00:37

آموزش زبان انگلیسی درس 430-When merchandise is not satisfactory

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 430-When merchandise is not satisfactory
Video00:59

آموزش زبان انگلیسی درس 429- When a salesperson cannot supply exactly what is wanted

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 429- When a salesperson cannot supply exactly what is wanted
Video01:07

آموزش زبان انگلیسی درس 428- Asking how a purchase will be paid for

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 428- Asking how a purchase will be paid for
Video00:50

آموزش زبان انگلیسی درس 427-Encouraging remarks a salesperson might make to a customer

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 427-Encouraging remarks a salesperson might make to a customer
Video00:35

آموزش زبان انگلیسی درس 426-When a customer wants to try on clothing

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 426-When a customer wants to try on clothing
Video01:19

آموزش زبان انگلیسی درس 425-Questions a customer might ask in a store

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 425-Questions a customer might ask in a store
Video00:26

آموزش زبان انگلیسی درس 424-Choosing merchandise in a store

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 424-Choosing merchandise in a store
Video00:27

آموزش زبان انگلیسی درس 423- When you are just looking and not buying

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 423- When you are just looking and not buying
Video01:12

آموزش زبان انگلیسی درس 422- Shopping for something at a department store

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 422- Shopping for something at a department store
Video00:59

آموزش زبان انگلیسی درس 421-Finding things in a department store

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 421-Finding things in a department store
Video00:41

آموزش زبان انگلیسی درس 420-Offering additional help to a customer

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 420-Offering additional help to a customer
Video00:49

آموزش زبان انگلیسی درس 419-Offering merchandise to a customer

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 419-Offering merchandise to a customer
Video00:47

آموزش زبان انگلیسی درس 418-Questions a salesperson might ask a customer

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 418-Questions a salesperson might ask a customer
Video01:07

آموزش زبان انگلیسی درس 417- A salesperson greeting a customer

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 417- A salesperson greeting a customer
Video00:53

آموزش زبان انگلیسی درس 416-A salesperson greeting a customer

آموزش تصویری جملات پر کاربرد و رایج مکالمات زبان انگلیسی-لهجه امریکن آموزش زبان انگلیسی درس 416-A salesperson greeting a customer

آموزش مکالمه انگلیسی

amozeshIT

۱۳۹۴-۹-۲۳

۱۳۹۴-۹-۲۵

۳۷۹

آموزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.