خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video02:10

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 55

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Provisioning Profile
Video03:41

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 57

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Building the App
Video02:18

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 59

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Application Loader
Video04:06

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 54

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت App ID
Video01:39

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 56

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Installing the Profile
Video05:46

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 58

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت iTunes Connect
Video05:33

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 46

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Data Driven Elements API
Video04:23

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 53

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Code in Storyboards
Video04:19

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 52

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Basic Storyboard
Video05:19

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 50

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت iCloud Key Value Storage
Video05:02

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 51

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Twitter
Video04:38

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 49

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت iCloud Setup
Video02:59

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 47

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Adding a Boolean Entry
Video03:42

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 48

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت iOS 5 Features
Video06:05

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 45

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Basic Elements API
Video02:07

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 44

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Creating a Button
Video04:07

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 41

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Decorating a Class
Video03:22

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 42

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Using the Reflection API
Video01:02

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 43

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Seeing the Stats Tab
Video01:45

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 40

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Styling
Video04:23

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 36

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Implementing Grouping
Video01:17

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 37

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Footers
Video03:31

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 35

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Preparing for Grouping
Video01:24

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 38

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Images
Video01:02

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 39

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Accessories
Video08:58

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 33

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Creating a Basic Table View
Video03:37

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 34

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Selecting a Row
Video03:37

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 31

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Responding to an Action Sheet
Video00:34

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 32

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Cleaning Up
Video06:25

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS قسمت 27

آموزش MonoTouch با XCode 4 و iOS 5 در این قسمت Modal Views

آموزشی ساخت و توسعه اپلیکیشن های IOS

aryan_aval

۱۳۹۴-۵-۲۵

۱۳۹۴-۵-۲۶

۵۹

آموزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.