دیالوگ‌های ماندگارسریال امام علی- با علی باشی چه ببری چه ببازی، برنده‌ایدیالوگ های ماندگار
انصراف