زمان منتشر شدن بازی ترسناک و مهیج Devotion مشخص شدکنسول و بازی PC
انصراف