بسته Lightning Strikes به صورت رایگان به Battlefield امروزمنتشر میشودکنسول و بازی PC
انصراف