کی ازین چرخ و فلک ها سوار شده؟!؟!همه چی با هم
انصراف