+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video00:22

فیزیوتراپی در منزل توسط خانم، 09129232823

فیزیوتراپی در منزل توسط خانم، 09129232823، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: 09129232823
Video00:39

فیزیوتراپی در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:25

فیزیوتراپی در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:20

فیزیوتراپی در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:36

کاردرمانی سکته مغزی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

کاردرمانی سکته مغزی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video01:12

بهترین فیزیوتراپی تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

بهترین فیزیوتراپی تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:39

فیزیوتراپی در منزل غرب تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل غرب تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:27

فیزیوتراپی تعویض مفصل زانو در کرج - ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی تعویض مفصل زانو در کرج - ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:46

بهترین فیزیوتراپی تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

بهترین فیزیوتراپی تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:48

فیزیوتراپی در منزل تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل
Video00:51

فیزیوتراپی زانو در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی زانو در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:23

بهترین فیزیوتراپی تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

بهترین فیزیوتراپی تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:35

فیزیوتراپی زانو در منزل، 09128332821

فیزیوتراپی زانو در منزل، 09128332821، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:57

فیزیوتراپی سکته مغزی در منزل، 09128332821

فیزیوتراپی سکته مغزی در منزل، 09128332821، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:59

فیزیوتراپی در منزل غرب تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل غرب تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:20

فیزیوتراپی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:46

فیزیوتراپی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:59

فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل زانو، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل زانو، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:45

فیزیوتراپی در منزل جنوب تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل جنوب تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی‌ گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:16

هزینه فیزیوتراپی‌در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

هزینه فیزیوتراپی‌در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:43

کاردرمانی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

کاردرمانی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video01:00

فیزیوتراپی داخل منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی داخل منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل. وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:30

فیزیوتراپی در منزل جنوب تهران،09128332821

فیزیوتراپی در منزل جنوب تهران،09128332821، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:42

فیزیوتراپی در منزل پس از جراحی مچ پا 09128332821

فیزیوتراپی در منزل پس از جراحی مچ پا 09128332821، "توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video01:09

فیزیوتراپی تعویض مفصل لگن در منزل، 09128332821

فیزیوتراپی تعویض مفصل لگن در منزل، 09128332821، "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:24

توانبخشی سکته مغزی در منزل،09128332821

توانبخشی سکته مغزی در منزل،09128332821، "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video01:00

فیزیوتراپی در منزل شرق تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل شرق تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل (متخصص فیزیوتراپی)" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:46

فیزیوتراپی در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

فیزیوتراپی در منزل کرج، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، این دوست عزیز توانستند به کمک مربی و فیزیوتراپ خودشون بهبودی کامل پیدا کنند و در مسیری که دوست دارند قدم بردارند. "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:38

کاردرمانی سکته مغزی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

کاردرمانی سکته مغزی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، فیزیوتراپی بیماری که دچار سکته مغزی شده بودند. "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل (متخصص فیزیوتراپی)" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
Video00:44

هزینه فیزیوتراپی در منزل، 09128332821

هزینه فیزیوتراپی در منزل، 09128332821، فیزیوتراپی بیماری که از ناحیه نخاع دچار آسیب شده و به درستی قادر به حرکت نمیباشد. "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل (متخصص فیزیوتراپی)" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

hamedahmadigol

hamedahmadigol

۱۳۹۸-۳-۲۰

۱۳۹۸-۳-۲۰

۴۹

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.