+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video03:58

انیمیشن بوبا - این قسمت گاراژ

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.
Video03:40

انیمیشن بوبا - این قسمت شمع

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.
Video03:35

انیمیشن بوبا - این قسمت کابینه زیست شناسی

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.
Video03:21

انیمیشن بوبا - این قسمت اتاق بازی

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.
Video03:51

انیمیشن بوبا - این قسمت دفتر

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.
Video03:36

انیمیشن بوبا - این قسمت گلخانه

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.
Video03:43

انیمیشن بوبا - این قسمت حمام

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.
Video03:26

انیمیشن بوبا - این قسمت آشپزخانه

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.

کارتون بوبا

koodak

۱۳۹۵-۲-۸

۱۳۹۵-۲-۹

۸

انیمیشن

بوبا ژنگ خانگی (Booba) : این کوچلو ریز میزه که بگذارید توی خونه ، خونه رو کرده ویرانه . بوبا یک ژنگ خانگی است که از دسته دیو های کوتوله است. این پویانما دنباله دار یکی از بامزه ترین و خنده دار ترین نگار ه های ۲۰۱۵ است . این کارتون رو ببینید و تا می توانید بخندید. بوبا در آشپزخانه است ، با یک یخچال دیدار می کند از دست یک جارو ابرنجک (برغی) فرار می کند . بابو ژنگ خانگی دلربا و مانند یک بچه ۵ ساله کنجکاو است. او نمی تواند سخن یا آواز بخواند. ولی او از سداها برای بیان مهر و سهش می سازد.