+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video06:00

تدریس مبحث انعقادخون و بیماری ها

تدریس مبحث انعقادخون و بیماری ها توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video08:28

تدریس مبحث نوار قلب

تدریس مبحث نوار قلب توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video08:28

تدریس نوار قلب توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video06:00

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video02:26

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video04:29

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video02:26

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video06:00

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video06:00

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video05:09

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video08:28

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video07:15

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video04:53

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video06:00

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی

تدریس زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
Video02:18

انگیزشی زیست شناسی توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو مطالب انگیزشی زیست شناسی توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
Video00:59

انگیزشی زیست شناسی توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو مطالب انگیزشی زیست شناسی توسط محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
Video02:26

تدریس مبحث انتقال آب در ریشه توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس مبحث انتقال آب در ریشه توسط محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
Video04:53

تدریس مبحث انعکاس زردپی زیر زانو توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس مبحث انعکاس زردپی زیر زانو توسط محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
Video05:09

تدریس مبحث چرخه کربس توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس مبحث چرخه کربس توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
Video07:15

تدریس مبحث ساختار سلول های ماهیچه ای توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس مبحث ساختار سلول های ماهیچه ای توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
Video07:15

تدریس مبحث گلیکولیز توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس زیست شناسی پیش دانشگاهی مبحث گلیکولیز توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
Video08:28

تدریس فصل گردش مواد مبحث نوار قلب توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس زیست شناسی دوم دبیرستان فصل گردش مواد مبحث نوار قلب توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد.
Video06:00

تدریس گردش مواد مبحث انعقاد خون توسط محمدرضا اولیایی

در این ویدیو تدریس زیست شناسی دوم دبیرستان فصل گردش مواد مبحث انعقاد خون توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.

محمدرضا اولیایی

mohammad.reza.oliaei

۱۳۹۸-۲-۳۱

۱۳۹۸-۲-۳۱

۲۳

آموزشی

ارائه فیلم های آموزشی و روانشناسی