+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video00:52

ما که به ریش کسی نخندیدم شما به خودت نگیر

ما که به ریش کسی نخندیدم شما به خودت نگیر
Video00:10

گلاویز شو با دستکش هات ، بزن یک شانه بر موهات

گلاویز شو با دستکش هات ، بزن یک شانه بر موهات
Video00:09

رمز کردن کلمه یاقوت

رمز کردن کلمه یاقوت
Video00:10

نه کلاس نذار با این گردنبندت ، ما خودمون آخر کلاسیم

نه کلاس نذار با این گردنبندت ، ما خودمون آخر کلاسیم
Video00:10

مگه نمی شناسیش؟

مگه نمی شناسیش؟
Video00:06

سوی این تاب بیای میخورمت

سوی این تاب بیای میخورمت
Video00:48

برو تو صف کلاس جاوید،ببین تو صف کیومیبینی؟

برو تو صف کلاس جاوید،ببین تو صف کیومیبینی؟
Video00:42

بنیامین این خانم برای ازدواج مجدد رو مهریه اش حساسه

بنیامین این خانم برای ازدواج مجدد رو مهریه اش حساسه
Video00:13

پژمان اگه دل و جرات داری بیا جلو تا بهت بگم

پژمان اگه دل و جرات داری بیا جلو تا بهت بگم
Video00:12

از پارسال ازدواج کردیم

از پارسال ازدواج کردیم
Video00:10

مثل فرعون اخم کرده به مردم

مثل فرعون اخم کرده به مردم
Video00:09

بهرام جون میدونستی هابیل و قابیل قلیون می کشیدن؟

بهرام جون میدونستی هابیل و قابیل قلیون می کشیدن؟
Video00:12

رمز کردن کلمه شهید

رمز کردن کلمه شهید
Video00:54

رمز کردن کلمه هنرپیشه

رمز کردن کلمه هنرپیشه
Video00:09

رمز کردن کلمه ارزشمند

رمز کردن کلمه ارزشمند
Video00:10

مزه بلالو رو دوست دارم

مزه بلالو رو دوست دارم
Video00:09

کی شما رو ول کرد تو چاه!

کی شما رو ول کرد تو چاه!
Video00:08

تا یه کراوات میزنی ماه میشی رضاجون!

تا یه کراوات میزنی ماه میشی رضاجون!
Video00:09

چقدر به تیپات قوری میاد

چقدر به تیپات قوری میاد
Video00:11

بهنوش از دستش ندی، داماد گرون شده ها !

بهنوش از دستش ندی، داماد گرون شده ها !
Video00:09

رمز کردن کلمه مراسم

رمز کردن کلمه مراسم
Video00:11

رمز کردن کلمه پاچه گشاد

رمز کردن کلمه پاچه گشاد
Video00:35

زبون نیست که تانکه ماشاالله!

زبون نیست که تانکه ماشاالله!
Video00:07

رمز کردن کلمه مژه

رمز کردن کلمه مژه
Video00:11

رمز کردن کلمه لذت بردن

رمز کردن کلمه لذت بردن
Video00:11

بیزار از عجیب ها من عاشق نجیب ها !

بیزار از عجیب ها من عاشق نجیب ها !
Video00:09

نگاه کن مرده رو قاتلها !

نگاه کن مرده رو قاتلها !
Video00:12

هرکی میره توی آینه منعکسش رو می بینه

هرکی میره توی آینه منعکسش رو می بینه
Video00:12

رمز کردن کلمه پاشنه بلند ، نوک تیز

رمز کردن کلمه پاشنه بلند ، نوک تیز
Video00:13

صدای ویس ویس پره انگار همه دارن پچ پچ میکنن

صدای ویس ویس پره انگار همه دارن پچ پچ میکنن

Mortezajavidahmadabadi

mortezajavid

۱۳۹۸-۴-۶

۱۳۹۸-۴-۱۲

۲۵۲

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.