+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video08:16

اموزش ساز پیانو - درس 22

تمرین نوازندگی پیانو
Video09:51

اموزش ساز پیانو - درس 21

تمرین پیانو
Video13:27

اموزش ساز پیانو - درس 20

تمرین نوازندگی پیانو
Video20:02

اموزش ساز پیانو - درس 19

تمرین نوازندگی پیانو
Video10:30

اموزش ساز پیانو - درس 18

تمرین ساز پیانو
Video13:18

اموزش ساز پیانو - درس 15

ساز غربی پیانو
Video07:09

اموزش ساز پیانو - درس 14

ساز کلاسیک پیانو
Video10:42

اموزش ساز پیانو - درس 13

اموزش پوزیشن و حالت دست
Video09:40

اموزش ساز پیانو - درس 12

تمرین واریاسیون برای دست چپ
Video12:24

اموزش ساز پیانو - درس 11

نواختن قطعه سه دستی
Video17:31

اموزش ساز پیانو - درس 10

نگه داشتن اندازه نت در پیانو
Video05:15

اموزش ساز پیانو - درس 9

نواختن قطعه الهه ناز با پیانو
Video14:17

اموزش ساز پیانو - درس 8

تمرین پیانو زدن با یک دست
Video09:16

اموزش ساز پیانو - درس 6

انگشت گذاری
Video17:33

اموزش ساز پیانو - درس 5

اجرای ساز پیانو
Video18:29

اموزش ساز پیانو - درس 4

تئوری موسیقی - وزن در ساز پیانو
Video10:43

اموزش ساز پیانو - درس 3

روش نوشتن نت های ساز پیانو
Video17:50

اموزش ساز پیانو - درس 2

ویژگی های ساز پیانو
Video12:39

اموزش پیانو - درس 1

اشنایی با ساز پیانو و توانایی های ساز پیانو

اموزش پیانو

niaz.daram

۱۳۹۴-۱۱-۲۶

۱۳۹۴-۱۲-۳

۲۲

موسیقی

اموزش گام به گام ساز پیانو