+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video00:18

دستگاه جوجه کشی جوجه یکروزه تخم گذار

09191989069-www.morghak.com-www.morghak.ir-فروش مرغ وجوجه یکروزه نژاد تخم گذار
Video00:13

پرورش جوجه یکروزه در مازندران

09191989069-www.morghak.com-www.morghak.ir-فروش مرغ وجوجه یکروزه نژاد تخم گذار
Video00:16

فروش جوجه یکروزه مرغ مادر

09191989069-www.morghak.com-www.morghak.ir-فروش مرغ وجوجه یکروزه نژاد تخم گذار
Video00:20

قیمت خرید مرغ در اذربایجان

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -قیمت جوجه یکروزه تخم گذار
Video00:18

قیمت عمده تخم مرغ نطفه دار فروش مرغ

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -قیمت جوجه یکروزه تخم گذار
Video00:18

پرورش صنعتی مرغ مادر جوجه کشی

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -فروش انواع مرغ وجوجه یکروزه
Video00:14

فروش عمده جوجه یکروزه تخم گذار

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -فروش انواع مرغ وجوجه یکروزه
Video00:18

فروش مرغ تخم گذار وجوجه اجداد

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -فروش انواع مرغ وجوجه یکروزه
Video00:15

پرورش جوجه اجداد ومرغ مادر

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -فروش انواع مرغ وجوجه یکروزه
Video00:16

حمل جوجه یکروزه تخم گذار قیمت مرغ

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -فروش انواع مرغ وجوجه یکروزه
Video00:18

تولید تخم مرغ نطفه دار فروش جوجه

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:16

تولید جوجه یکروزه

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:15

نرخ فروش تخم مرغ نطفه دار

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:18

قیمت فروش جوجه ومرغ درکشور

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:14

نرخ جوجه یکروزه درکرج

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:21

خرید فروش مرغ وجوجه یکروزه

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir - تولید انواع مرغ اجداد وجوجه یکروزه
Video00:15

صادرات جوجه ومرغ تخم گذار

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir - تولید انواع مرغ اجداد وجوجه یکروزه
Video00:18

حمل جوجه ومرغ تخم گذار فروش جوجه

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir - تولید انواع مرغ اجداد وجوجه یکروزه
Video00:15

پرورش صنعتی جوجه یکروزه ومرغ تخم گذار

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir - تولید انواع مرغ اجداد وجوجه یکروزه
Video00:15

قیمت فروش مرغ تخم گذار تولید تخم مرغ

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir - تولید انواع مرغ اجداد وجوجه یکروزه
Video00:30

بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخم گذارذ

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:24

پرورش جوجه ومرغ تخم گذار فروش مرغ

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:18

صادرات جوجه ومرغ تخم گذار

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:18

جوجه یکروزه وفروش مرغ مادر

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:15

پرورش مرغ وجوجه یکروزه درزنجان

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید کننده تخم مرغ نطفه دار
Video00:15

پرورش جوجه یکروزه قیمت مرغ

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید جوجه یکروزه تخم گذار
Video00:15

قیمت خرید مرغ وجوجه یکروزه جوجه اجداد

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید جوجه یکروزه تخم گذار
Video00:14

حمل نقل تخم مرغ نطفه دار

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید جوجه یکروزه تخم گذار
Video00:18

فروش مرغ تخم گذار نژاد های لاین

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید جوجه یکروزه تخم گذار
Video00:15

جوجه یکروزه تخم گذار مرغ مادر

09191989069 - www.morghak.com - www.morghak.ir -تولید جوجه یکروزه تخم گذار

onedaychick

onedaychick

۱۳۹۷-۱۰-۲۳

۱۳۹۷-۱۰-۲۳

۱۶۵

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.