خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video49:42

ترتیل جزء چهاردهم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء چهاردهم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video50:16

ترتیل جزء سیزدهم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء سیزدهم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video57:09

ترتیل جزءدوازدهم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء دوازدهم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video53:09

ترتیل جزء یازدهم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزءیازدهم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video55:46

ترتیل جزء دهم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء دهم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video55:01

ترتیل جزء نهم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء نهم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video53:59

ترتیل جزء هشتم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء هشتم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video57:26

ترتیل جزء هفتم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء هفتم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video56:13

ترتیل جزء ششم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء ششم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video53:35

ترتیل جزء پنجم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء پنجم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video01:01:37

ترتیل جزء چهارم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء چهارم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video59:41

ترتیل جزء سوم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء سوم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video01:03:48

ترتیل جزء دوم قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء دوم قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video51:01

ترتیل جزء اول قران کریم شهریار پرهیزکار

ترتیل جزء اول قران کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار
Video59:40

ترتیل جزء 30 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزءسی ام قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:04:24

ترتیل جزء 28 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزءبیست و هشتم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:02:12

ترتیل جزء 27 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزءبیست و هفتم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:00:49

ترتیل جزء 26 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزءبیست و ششم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:04:54

ترتیل جزء 25 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزءبیست و پنجم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video58:08

ترتیل جزء 24 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزءبیست وچهارم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:01:13

ترتیل جزء 23 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزءبیست و سوم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:01:13

ترتیل جزء 22 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video39:03

ترتیل جزء 21 قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه اول سیما - مشهد مقدس
Video01:00:37

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:01:41

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:04:46

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video58:29

ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video58:33

ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video01:00:03

ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)
Video58:49

ترتیل جزءچهاردهم قرآن کریم باآیه ها و ترجمه فارسی

ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با آیه و ترجمه فارسی - از شبکه سوم سیما - حرم حضرت معصومه (س)

ترتیل قرآن کریم با آیه ها و ترجمه فارسی

ramezan

۱۳۹۴-۳-۳۱

۱۳۹۷-۳-۸

۴۳

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.