+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video00:37

از جلو نظام سیمکش طنابی(پشت به دستگاه)

از جلو نظام سیمکش طنابی(پشت به دستگاه)
Video00:56

زیر بغل دمبل تک دست نیمکت

زیر بغل دمبل تک دست نیمکت زیر بغل دمبل تک دست به صورت خم روی نیمکت
Video00:46

پرس سرشانه دمبل چرخشی تک دست زانو روی زمین

پرس سرشانه دمبل چرخشی تک دست زانو روی زمین
Video00:53

پشت بازو هالتر ایستاده

پشت بازو هالتر ایستاده
Video00:44

جلو بازو هالتر اسپایدر

جلو بازو هالتر اسپایدر
Video00:41

اسکوات اسمیت پا باز

اسکوات اسمیت پا باز
Video00:38

آموزش ساعد سیمکش نشسته کف دست پایین

آموزش ساعد سیمکش نشسته کف دست پایین
Video00:40

زیر بغل دستگاه اچ تک دست

زیر بغل دستگاه اچ تک دست
Video00:45

ساق دمبل استپ ایستاده

ساق دمبل استپ ایستاده
Video00:40

پرس بالا سینه هالتر دست باز

پرس بالا سینه هالتر دست باز
Video00:43

پهلو پرتاب دمبل به طرفین

پهلو پرتاب دمبل به طرفین
Video00:44

لیفت دو ضرب با اسمیت

لیفت دو ضرب با اسمیت
Video00:45

لیفت کوتاه هالتر

لیفت کوتاه هالتر
Video00:45

کول سیمکش زیر گردن

کول سیمکش زیر گردن
Video00:44

پشت پا هالتر دست باز

پشت پا هالتر دست باز
Video00:31

پشت ران ایستاده تک پا با دستگاه جلو پا

پشت ران ایستاده تک پا با دستگاه جلو پا

آموزش های بدنسازی

saeedab

۱۳۹۸-۶-۹

۱۳۹۸-۶-۱۱

۱۶

آموزشی

اجرای صحیح و موثر بهترین حرکات بدنسازی