+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video15:16

معرفی تابع بهترین پاسخ از مبحث نظریه اعداد

نظریه بازی ها ۸ - معرفی تابع بهترین پاسخ
Video19:10

تعادل نش بازی مشارکت در پروژه عمومی

نظریه بازی ها ۵ - تعادل نش بازی مشارکت در پروژه عمومی
Video14:58

تصمیم گیری جمعی برای ساخت دکه نگهبانی

نظریه بازی ها ۷ - تصمیم گیری جمعی برای ساخت دکه نگهبانی
Video15:32

استراتژی های غالب و مغلوب از مبحث نظریه بازی ها

نظریه بازی ها ۶ - استراتژی های غالب و مغلوب
Video14:53

مفهوم تعادل نش از نظریه ی بازی ها

نظریه ی بازی ها ۳ - مفهوم تعادل نش
Video10:33

اموزش عناصر تشکیل دهنده بازی از نظریه بازی ها

نظریه بازی ها ۲ - عناصر تشکیل دهنده بازی
Video12:04

اموزش بازی معمای زندانی از مبحث نظریه بازی

نظریه ی بازی ها ۱ - بازی معمای زندانی
Video04:25

اموزش حل مثال از حل معادلات دارای قدر مطلق

حل معادلات ریاضی ۲۵ - مثال از حل معادلات دارای قدر مطلق
Video07:54

اموزش حل معادلات دارای قدر مطلق

حل معادلات ریاضی۲۴ - حل معادلات دارای قدر مطلق
Video10:56

یک مثال از ساده سازی ضرایب کسری

حل معادلات ریاضی۲۲ - یک مثال از ساده سازی ضرایب کسری
Video11:55

یک مثال و یک مساله از حل معادلات ریاضی

حل معادلات ریاضی ۲۲ - یک مثال و یک مساله از حل معادلات ریاضی
Video08:33

حل معادلات ریاضی

حل معادلات ریاضی ۲۱ - یک مثال
Video10:53

اموزش مبحث ترازو و حفظ تعادل

اموزش مبحث معادلات ریاضی ۱۶ - ترازو و حفظ تعادل
Video09:09

اموزش حل مساله ای با بیش از یک متغیر

حل معادلات ریاضی۲۳ - مساله ای با بیش از یک متغیر
Video08:03

اموزش حل یک مثال از معادلات کسری

حل معادلات ریاضی ۲۰ - یک مثال از معادلات کسری
Video08:18

حل مسایل مبحث معادلات ریاضی - بخش 2

اموزش مبحث معادلات ریاضی ۱۸- حل مساله
Video04:42

مرور مسایل ترازو

اموزش مبحث معادلات ریاضی۱۷ - مرور مسایل ترازو
Video03:20

اموزش حل مسئله از مبحث معادلات ریاضی

اموزش مبحث معادلات ریاضی ۱۵ - حل مساله
Video08:26

اموزش حل مثال از معادلات ریاضی

اموزش مبحث معادلات ریاضی۱۴ - مثال از حل معادلات ریاضی
Video08:09

اموزش مبحث ریاضی ترازو و تعادل و تقسیم - بخش 3

اموزش مبحث معادلات ریاضی ۱۳ - ترازو و تعادل و تقسیم (۳)
Video08:14

اموزش مبحث ریاضی ترازو و تعادل و تقسیم - بخش 2

اموزش حل معادلات ریاضی 12 - ترازووتعادل و تقسیم
Video03:42

اموزش حل مثال از مبحث معادلات ریاضی

اموزش مبحث معادلات ریاضی ۱۰ - مثال از حل معادلات ریاضی
Video06:10

اموزش مبحث ریاضی ترازو و تعادل و تقسیم - بخش 1

اموزش مبحث معادلات ریاضی ۱۱ - ترازو و تعادل و تقسیم
Video07:03

اموزش حل مثال از مبحث تعادل ترازو

اموزش مبحث معادلات ریاضی ۹ - مثال از تعادل ترازو
Video07:50

اموزش مبحث ریاضی خاصیت توزیع ضرب

اموزش مبحث معادلات ریاضی 6 - خاصیت توزیع ضرب
Video09:56

ساده سازی عبارات ریاضی

معادلات ریاضی ۵ - ساده سازی عبارات ریاضی
Video09:36

مقدمه بر متغیر،رابطه و معادله ریاضی

معادلات ریاضی ۱ - مقدمه بر متغیر،رابطه و معادله ریاضی - سفری به زبان ریاضی
Video04:47

اموزش مبحث تعادل ترازو به زبان ریاضیات

اموزش مبحث معادلات ریاضی ۸ - تعادل ترازو به زبان ریاضیات
Video12:32

اموزش مبحث ریاضی علامت ضرب و متغیرهای ریاضی

معادلات ریاضی۳ - علامت ضرب و متغیرهای ریاضی
Video05:02

اموزش مبحث متغیر ریاضی

معادلات ریاضی۲ - متغیر ریاضی

sawlow

sawlow

۱۳۹۳-۳-۲۶

۱۳۹۳-۱۲-۲۸

۳۵۰

گوناگون

این کانال توضیحاتی ندارد.