خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:11

اسرائیلی بودن احمدالحسن الیمانی

اسرائیلی بودن احمدالحسن الیمانی (استادرائفی پور).
Video03:00

شکل گیری شیطان پرستی و فراماسون.

سخنرانی استاد رائفی پور -شکل گیری شیطان پرستی و فراماسون.
Video03:16

دوست داشتی زمان کدوم امام بودی؟

دوست داشتی زمان کدوم امام بودی؟-سخنرانی استاد رائفی پور
Video04:46

جوانی و زمان گذر عمر

جوانی و زمان . گذر عمر . سخنرانی استاد رائفی پور.
Video02:20

نرم افزار IDM

سخنان استاد رائفی پور در مورد نرم افزار IDM.
Video04:47

سند روایت از امام زمان (عج)

سند روایت از امام زمان (عج)-( سخنرانی استادرائفی پور)
Video04:33

امام زمان سواربرموتورسیکلت سفید!!

امام زمان سواربرموتورسیکلت سفید!!(سخنرانی استادرائفی پور).
Video06:16

الان تریاکها هم دیگه تریاک نیست!

شوخی-الان تریاکها هم دیگه تریاک نیست!(استادرائفی پور)
Video03:21

رمان شیطانی درمورد امام زمان( عج)

رمان شیطانی درمورد امام زمان ( عج) -(سخنرانی استاد رائفی پور)
Video01:32

دعای خوب می خواهی؟

دعای خوب می خواهی؟ ( سخنرانی استادرائفی پور).
Video01:23

چرارائفی پور به سراغ قران میرود؟

چرارائفی پور به سراغ قران میرود؟(سخنرانی استادرائفی پور)
Video07:15

ازعرفان تلما تاشیطان پرستی و هالیوود 2

ازعرفان تلما تا شیطان پرستی و هالیوود 2( استادرائفی پور)
Video00:34

دعای ندبه ،بجای تمام کتابهای دینی مدارس

دعای ندبه ،بجای تمام کتابهای دینی مدارس(سخنرانی استادرائفی پور)
Video02:50

هرکس نفس پرستی کند به صهیونیستها شبیه میشود

هرکس نفس پرستی کند به صهیونیستها شبیه میشود-(سخنرانی استادرائفی پور)
Video07:15

ازعرفان تلما تاشیطان پرستی وهالیوود1

ازعرفان تلما تاشیطان پرستی وهالیوود1 ( استادرائفی پور)
Video07:39

ازعرفان تلما تاشیطان پرستی وهالیوود3

ازعرفان تلما تاشیطان پرستی وهالیوود 3( استادرائفی پور)
Video03:31

دست در جیب برادر مومن

دست در جیب برادر مومن-سخنرانی استاد رائفی پور
Video02:38

سه سال خندیدن بخاطر این موضوع

سه سال خندیدن بخاطر این موضوع(استادرائفی پور)
Video01:49

شیعیان لبنان نتیجه تبعیدابوذرند!

شیعیان لبنان نتیجه تبعیدابوذرند!(استادرائفی پور)
Video00:40

تنها جلسه مهم یهودشناسی قرانی در ایران

تنها جلسه مهم یهودشناسی قرانی در ایران(استادرائفی پور)
Video01:04

چراخوابتان را به هرکس نگوئید؟

چراخوابتان را به هرکس نگوئید؟(استادرائفی پور)
Video01:12

چراخداوندیاری خودرا بربندگانش می فرستد؟

چراخداوندیاری خودرا بربندگانش می فرستد؟(استادرائفی پور)
Video02:40

اقتدارامام درملاقات با ادواردشواردناتزه

اقتدارامام درملاقات با ادواردشواردناتزه(استادرائفی پور)
Video03:01

چرابایدبخاطرهدایت تنمان بلرزد؟

چرابایدبخاطرهدایت تنمان بلرزد؟(استادرائفی پور).
Video04:34

این آیه کجابودمن ندیدم؟!

این آیه کجابودمن ندیدم؟!(استادرائفی پور)
Video03:22

چراطبق قران حضرت قائم راتنها رها کردید؟

چراطبق قران حضرت قائم راتنها رها کردید؟(استادرائفی پور)
Video08:55

تفاوت خوابهای صادقه وغیرصادقه

تفاوت خوابهای صادقه وغیرصادقه-سخنرانی استاد رائفی پور
Video03:21

شمرنزدیک بود شهیدشود !!

شمرنزدیک بود شهیدشود !!(عجیب) (استادرائفی پور)
Video00:45

تنهادعای واجب کره زمین

تنهادعای واجب کره زمین(استادرائفی پور)
Video00:54

چگونه به ریسمان الهی چنگ بزنیم؟

چگونه به ریسمان الهی چنگ بزنیم؟(استادرائفی پور).

سخنرانی استاد رائفی پور

sokhanrani

۱۳۹۴-۴-۱۳

۱۳۹۴-۱۱-۱۶

۲۴۳

مذهبی

این کانال توضیحاتی ندارد.