آخرین شاهکار گوردون واگنر طراح ارشد مرسدس بنز، مفهومی AVTR

عنوان دسته بندی : وسیله نقلیه

عنوان کانال : تکنولوژي خودرو

لیست پخش ایجاد شد.