دهه نودی قلیونی ندیده بودیم که دیدیم😐 از دماغشم دود میده بیرون😳

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : جوجه اردک زشت

لیست پخش ایجاد شد.