سرویس اشتراک ویدیو ام پی فور

برای افزودن به لیست علاقه مندی باید وارد حساب کاربری شوید.

ورود به حساب کاربری

بستن

بله خیر

ام پی فور را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

پخش بعد از 8

آهنگ دیزل ترش - زین - ZAYN - Sour Diesel

73 بازدید23 روز پيش
snow_in_headphones

snow_in_headphonesکاربر snow_in_headphones

snow_in_headphonesکانال snow_in_headphones

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Sour Diesel از ZAYN


Walks in the place, hands on her waist
در محل راه می روم، دست هایم را دور کمرش می گذارم
Gun on her thigh, big shooter game
تفنگ روی ران او، بازی تیراندازی بزرگ
She did this before, murdered to gain
اون قبلا هم اینکارو انجام داده، برای به دست آوردن چیزی که میخواد به قتل رسونده
Promised her ma she wont *** again
به مامانش قول داد که دیگه نَکُشه

She got it and she knows she got it
اون دریافتش کرده و می‌دونه که دریافت کرده
Im takin off like a rocket
مثل یک موشک بلند می شم
Spaceship, so high I cant stop it
سفینه فضایی، خیلی بالاست من نمی تونم متوقفش کنم

Like Sour Diesel
مثل دیزِل ترش
I cant stop the feelin
نمیتونم جلوی این احساس رو بگیرم
Cant stop your feet, no
نمی تونم جلوی پاهات را بگیرم، نه
Feels like I dream her
انگار خوابش رو می بینم
دانلود آهنگ Sour Diesel از ZAYN
Didnt feel it seep in
احساس نکردم نفوذ کرد(تراوش کرد)
She burn, she burn, she burn
اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه

Like Sour Diesel
مثل دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Like Sour Diesel
مثل دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
I cant stop the feelin (she burn, she burn, she burn)
نمی‌تونم جلوی این احساس رو بگیرم(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Cant stop your feet, no
نمی تونم جلوی پاهات را بگیرم، نه
Like a Sour Diesel
مثل یک دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Yeah, she burn, she burn
اره، اون می‌سوزه، می‌سوزه
Like Sour Diesel
مثل دیزِل ترش

The looks on her face, back in my place
نگاه به قیافه اش، برگشت به جای من
Legs in the air, all *** again
پاها روی هوا، دوباره همه کثیف
Smokin some more, Im in her space
کمی‌دیگر سیگار می کشم، من در فضای او هستم
She touches me there, then I do it again
اون آنجا مرا لمس کرد، سپس من دوباره این کار را انجام می‌دم

She got it and she knows she got it
اون دریافتش کرده و می‌دونه که دریافت کرده
Im takin off like a rocket
مثل یک موشک بلند می شم
Spaceship, so high I cant stop it
سفینه فضایی، خیلی بالاست من نمی تونم متوقفش کنم

Like a Sour Diesel
مثل یک دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Like a Sour Diesel
مثل یک دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
I cant stop the feelin, no (she burn, she burn, she burn)
نمی‌تونم جلوی این احساس رو بگیرم، نه(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Cant stop your feet, no
نمی تونم جلوی پاهات را بگیرم، نه
Like a Sour Diesel
مثل یک دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Yeah, she burn, she burn
اره، اون می‌سوزه، می‌سوزه
Like Sour Diesel
مثل دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Feels like the heat, yeah
حس گرما، اره
When the flame is *** (she burn, she burn, she burn)
وقتی شعله اینجاست (اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
I cant stop the heat, yeah
نمی‌تونم گرما را متوقف کنم، اره
Cant stop the feet
نمی‌توانم پاها رو متوقف کنم
متن آهنگ Sour Diesel از ZAYN
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Like a Sour Diesel
مثل یک دیزِل ترش
Cant stop the feelin, oh (she burn, she burn, she burn)
نمی‌تونم جلوی این احساس رو بگیرم، اوه(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
No I cant stop
نه نمیتونم متوقف کنم

Cause its burnin all around you
چون اینها همه اطرافت سوختن
Im so glad I found you
خیلی خوشحالم که پیدات کردم
Cause its burnin all around you
چون اینها همه اطرافت سوختن


Im so glad I found you
خیلی خوشحالم که پیدات کردم

Woo, yeah, yeahtranslate

Yeah! Like Sour Diesel
اره،مثل دیزل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Like Sour Diesel
مثل دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Like Sour Diesel
مثل دیزِل ترش
(She burn, she burn, she burn)
(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Like a Sour Diesel, like a Sour Diesel (she burn, she burn, she burn)
مانند دیزل ترش، مانند دیزل ترش (او می‌سوزد، می‌سوزد، می‌سوزد)
Ooh, yeah (she burn, she burn, she burn)translate
I cant stop the feelin (she burn, she burn, she burn)
نمی‌تونم جلوی این احساس رو بگیرم(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Yeah, Sour Diesel, wow (she burn, she burn, she burn)
اره،دیزل ترش،واو(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
Like Sour Diesel (she burn, she burn, she burn)
مثل دیزل ترش(اون می‌سوزه، می‌سوزه، می‌سوزه)
She burn
اون میسوزه

نمایش بیشتر
0 دیدگاه
0 دیدگاه ثبت نظرات بیش از حد مجاز است، چند دقیقه بعد ثبت کنید.
تصویر پیش فرض کاربر
تبلیغ تبلیغ تبلیغ

اشتراک گذاری

  • کد ویدیو
  • واتس اپ
  • تلگرام
  • فیسبوک
  • توییتر
  • لینکدین

کد ویدیو

copy

گزارش تخلف

متن گزارش:

ثبت

تکرار پخش