بررسی دردهای مچ دست و آرنج نوازندگان توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

عنوان دسته بندی : موسیقی

عنوان کانال : dry_needling

لیست پخش ایجاد شد.