علت ایجاد گال ( جرب ) ( گری )

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : درمانی

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.