100 - شناسایی سیگنالهای ایچیموکو

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : training

لیست پخش ایجاد شد.