05 - کمیسیون و سواپ ، هجینگ ، معاملات کری

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : training

لیست پخش ایجاد شد.