جذب آرامش و ثروت با تکنیک شرطی سازی NLP

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : tehrannlp.com

لیست پخش ایجاد شد.