آیا بینی بعداز جراحی نسبت به ضربات حساس تر می شود؟

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : جراحي بيني

لیست پخش ایجاد شد.