تعویض مفصل لگن به دنبال شکستگی تروماتیک

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : orthopedic

لیست پخش ایجاد شد.