فیلم صحبت های دکتر مقیمی در خصوص دیسک کمر

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : orthopedic

لیست پخش ایجاد شد.