معاینه بیمار قبل و بعد از تعویض مفصل زانو دوطرفه

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : orthopedic

لیست پخش ایجاد شد.