کشیدن بخیه استاپل جراحی در مرکز دکتر زخم

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : cliniczakhm

لیست پخش ایجاد شد.