ویدیو در حال پردازش است.

میزان دقیق هر شبانه روز در سیاره زحل

عنوان دسته بندی : علمی

عنوان کانال : علم و دانش

لیست پخش ایجاد شد.