نماشا - وقتی روزه می گیرید، چه اتفاقی برای سلول های خونی می افتد؟

عنوان دسته بندی : پزشکی

عنوان کانال : www.Namasha.com

لیست پخش ایجاد شد.