بوئینگ 737اکراینی بر اثر خطای انسانی هدف قرار گرفت

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : رويدادهاي روز

لیست پخش ایجاد شد.